ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ


Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti. Čtenářská gramotnost se proto dostává do centra vzdělávání ve všech vyspělých zemích.


Proto zařazujeme do výuky metody kritického myšlení a výuku čtení genetickou metodou, které přímo žáky vedou k rozvíjení této dovednosti. Dále jsme na chodbách školy zřídili čtenářské koutky, které mohou žáci využívat, jak při výuce, tak i ve volném čase. Pravidelně organizujeme Noc s Andersenem, žáci 3. ročníků chodí do školek předčítat předškolákům. Žáci se v rámci rozvoje čtenářských dovedností podílí na vydávání školního časopisu Mohyláček a komunikativní dovednosti trénují v každodenním rozhlasovém vysílání.
V neposlední řadě celých 5 let provází žáky projekt Čtení nuda není aneb čtení, to nic není. Žáci si během školního roku osvojují čtenářské dovednosti, ve 4. třídě žáci prověří svou čtenářskou gramotnost při tvorbě encyklopedie a páťáci při sepisování závěrečné práce. Oba dva typy spisů děti na konci školního roku prezentují spolužákům a rodičům v době konání Zahradní slavnosti.

 

Matematická gramotnost má širší význam, než jsou početní dovednosti (ani ty však nejsou zanedbávány)..

Matematické znalosti a dovednosti se získávají vlastním uvažováním, manipulací, zkoušením a bádáním, v neposlední řadě i diskusí. Děti s podporou učitele a ve spolupráci s ostatními spolužáky objevují zákonitosti, zobecňují. Tím se naplňuje část matematické gramotnosti týkající se schopnosti matematicky uvažovat, klást otázky, argumentovat s respektem k názoru druhých a měnit svůj pohled – nechat se přesvědčit i umět si stát za svým.

Týmová práce a třídní diskuse přináší hlubší poznatky, schopnost komunikovat, vyjadřovat se přesně a předávat své pojetí druhým. Navíc se prvek spolupráce (skupinová, třídní) podílí na větší schopnosti matematické komunikace, vymezení a uchopení problému, hledání věcí, které potřebuji k řešení. Nechybí však ani individuální práce.

Používání různých typů matematických znázornění (slovní, symboly, grafy, tabulky...) vede k pochopení matematického jazyka. Souvisí se schopností rozumět různým sdělením, umět pracovat s tabulkami a grafy, interpretovat sdělení.

Důležitá je práce s chybou, která se bere jako podnět k dalšímu zlepšení dovedností nebo jako ponět k zamyšlení a k novému pochopení problematiky,

Matematika má přesah do jiných předmětů (informatika, ČaS, Čsp, Tv...) a projektů, což umožňuje vidět ji v různých kontextech.

 

M3-COLLAGE.jpg

 

Finanční gramotnost jsme zařadili do výuky matematiky, protože oba tyto obory spolu úzce souvisejí. Snažíme se naše žáky seznámit s problematikou peněz, se sestavováním rozpočtuhistorií platidel nebo tvorbou cen.

Pomocí pracovních listů se žáci dozvídají o bankách, bankomatech, platebních kartách, účtech, finančních produktech, půjčkách, úrocích, internetovém bankovnictví. Na praktických příkladech zkouší, jak hospodařit s penězi.

Adventní a jarní jarmarky, kde žáci prodávají své výtvory, učí děti praxi, jak vyčíslit pořizovací cenu surovin a jak k ní přiníst přidanou hodnotu práce, kterou do zpracování prvnotních surovin investovali.

 

F3-COLLAGE.jpg

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok