ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ


Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a
používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a
k aktivnímu začlenění do života společnosti. Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní
čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným s uplatněním na trhu
práce i s obecným zapojením do společnosti. Čtenářská gramotnost se proto dostává do
centra vzdělávání ve všech vyspělých zemích.


Proto zařazujeme do výuky metody kritického myšlení a výuku čtení genetickou metodou,
které přímo žáky vedou k rozvíjení této dovednosti. Dále jsme na chodbách školy zřídili
čtenářské koutky, které mohou žáci využívat, jak při výuce, tak i ve volném čase. Pravidelně
organizujeme Noc s Andersenem, žáci 5. ročníků chodí do školek předčítat předškolákům.
Žáci se v rámci rozvoje čtenářských dovedností podílí na vydávání školního časopisu
Mohyláček a komunikativní dovednosti trénují v každodenním rozhlasovém vysílání.
V neposlední řadě celých 5 let provází žáky projekt Čtení nuda není aneb čtení, to nic
není. Žáci si během školního roku osvojují čtenářské dovednosti a strategie a na konci roku
skládají ověřovací zkoušky, za které dostanou osvědčení, které se slavnostně předává na
Zahradní slavnosti.

 

Matematická gramotnost

Matematika může žákům přinést podstatně více než nácvik sčítání, odčítání, násobení a
dělení. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení
problémů, dopomoci ke získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním dat,
s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Snažíme se, aby, žák
měl školní znalosti propojeny se svými předchozími a každodenními zkušenostmi. Proto pro
ně nejsou slovní úlohy nepřekonatelnou překážkou.

Důležitým aspektem matematické gramotnosti je používání a uplatňování matematiky
v rozmanitých situacích (např. osobní, vzdělávací/pracovní) a kontextech.

Matematické uvažování zahrnuje schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku
(„Existuje...?“, „Pokud ano, tak kolik?“, „Jak najdeme...?“), znát možné odpovědi, které
matematika na tyto otázky nabízí, rozlišovat příčinu a důsledek, chápat rozsah a omezení
daných matematických pojmů a zacházet s nimi. (Praktické slovní úlohy z reálného života.)

Matematická argumentace zahrnuje schopnost rozlišovat předpoklady a závěry, sledovat a
hodnotit řetězce matematických argumentů různého typu („Co se může nebo nemůže stát a
proč?“), schopnost vytvářet a posuzovat matematické argumenty. (Vhodné je použití grafů,
tabulek.)

Matematická komunikace zahrnuje schopnost rozumět písemným i ústním matematickým
sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a
problémům, a to ústně i písemně. (Vyhodnocení a popis matematických slovních úloh.
Převést je z matematického jazyka do reálných cen, rozměrů.)

Modelování zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací,
používat, vytvářet a kriticky je hodnotit; získané výsledky interpretovat a ověřovat jejich
platnost v reálném kontextu. (Popsat a narýsovat rovinná a prostorová tělesa, vymodelovat je
z papíru, tvarovací hmoty. Co představují kolem nás.)

Vymezování problémů a jejich řešení zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat
matematické problémy a řešit je různými způsoby. (Naučit se pracovat v týmu.)

Vhodné aktivity (metody), které zařazujeme do výuky, jsou matematické rozcvičky,
matematické řetězce, logické řady, chobotnice, matematické pohádky, magické čtverce,
matematické hry, sudoku, denní tisk, časopisy, grafy, tabulky, kursovní lístky, práce
s internetem, práce v terénu (měření , odhady) , matematické soutěže, nákupy, půjčky,
hospodaření domácnosti,atp.
Naši žáci se každoročně účastní matematických soutěží Uvažuj logicky, Logicus genius a
umísťují se na předních místech.

 

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost jsme zařadili do výuky matematiky, protože oba tyto obory spolu úzce
souvisí. Snažíme se naše žáky seznámit s problematikou peněz, se sestavováním rozpočtu,
historií platidel nebo tvorbou cen.

Pomocí pracovních listů se žáci dozvídají o bankách, bankomatech, platebních kartách,
účtech, finančních produktech, půjčkách, úrocích, internetovém bankovnictví. Na praktických
příkladech zkouší, jak hospodařit s penězi.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok