ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  PŘI ZŠ MOHYLOVÁ 1963 – PRAHA 13

 OSNOVA  ŠVP:

    A.   Úvod a filosofie ŠD 

    B.   Charakteristika  ŠD

    C.  Obsah vzdělávání

    D.   Evaluace

    E.   Příloha – Roční plán

  A. ÚVOD 

Školní vzdělávací plány (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách, si vypracovává každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP (rámcově vzdělávacím programu). RVP  vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí a to i v mimoškolním zařízení jako je školní družina (zák. č. 561/2004 sb.-školský zákon, vyhl.74/2005 Sb., novela vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, která přinesla vyhláška č. 163/2018 Sb.). Náš ŠVP bude směrodatný pro vypracování jednotlivých TVP (třídních vzdělávacích plánů), které se stanou nedílnou součástí  ŠVP pro ŠD při ZŠ Mohylová 1963, Praha 13. 

Filosofie naší školní družiny:

Do školní družiny jsou  přihlašování účastníci - žáci 1. stupně ZŠ  zákonnými zástupci na základě dobrovolnosti. Žáci nemají povinnost se zájmově vzdělávat (žák také nemusí být do ŠD přijat) a činnost ŠD je založena na nabídce, která odpovídá, či neodpovídá představám žáků a rodičů. Cílem ŠVP naší ŠD je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Základem je hra a vytváření vstřícného estetického prostředí, která má vliv na pohodu všech, jichž se to týká. Dětem se specifickými potřebami je věnována zvláštní péče. Naše školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně (pokud to dovolí provoz ŠD) zájmových útvarů, pořádá (nebo spolupořádá)příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Dále umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Družina sice navazuje na vyučování v základním vzdělávání, ale jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání má svá specifika, své postupy i strategii vyjádřenou požadavky pedagogiky volného času. Nadále, budeme podporovat u našich žáků citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učit je chránit si své zdraví, vést je k otevřené komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Nadále se budeme zaměřovat na ochranu životního prostředí.

 

 

Časový plán:

Náš časový plán je tvořen tak, aby byl určen pro celý vzdělávací cyklus. Během této doby se bude náš ŠVP postupně doplňovat a obnovovat, aby nedocházelo k častému opakování jednotlivých témat. Pro děti s SPU budou jednotlivé témata a činnosti upravena jejím individuálním schopnostem.

Témata ze ŠVP zpracovávají vychovatelky v třídních vzdělávacích plánech do podtémat (podokruhů).

Cíle vzdělávání:

-Všestranně rozvinutý harmonický člověk

-Podpora tělesného rozvoje a zdraví, osobní spokojenosti a pohody dětí

-Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

-Motivace k dalšímu poznávání a učení

-Osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

 B. CHARAKTERISTIKA ŠD

 Naše ŠD je součástí ZŠ Mohylová 1963 v Praze 13. Je posazená v celkově klidném a ekologicky výhodném místě, uprostřed rondelu panelákového bloku. Součástí objektu školy, je školní zahrada s možností sportovního vyžití. V blízkém okolí školy je několik sportovišť a dětské hřiště. Kromě zeleně v blízkém okolí je možnost tematických přírodovědných vycházek do Centrálního parku a Prokopského údolí. Výhodou je rovněž blízká dostupnost MHD. Činnost ŠD je zajišťována v pracovních dnech od 7.00 do 8.10h a od 12.00 do 17.30h. Nachází se v bloku A budovy školy.

Z kapacitních a provozních důvodů, musí bohužel ŠD pro svoji činnost využívat prostor běžných učeben. Personálně je provoz zabezpečen vychovatelkami, které průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích. Veškeré připomínky a plánované akce řešíme na metodických sdruženích nebo na pedagogických radách. Rozsah přímé výchovné činnosti všech pedagogických pracovnic ŠD odpovídá nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.

 

Podmínky pro přijímání dětí:

-zápis účastníků do ŠD probíhá na základě zápisního lístku (záznam o odchodu žáka ze školní družiny, v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo rodičů a jeho zdravotní stav 

-přijímání jsou zpravidla žáci od 6 do 10 let

-o přijetí a zařazení nebo vyřazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy

-rodiče mohou žáka zařadit na ranní i odpolední pobyt ve ŠD

-správní řízení ohledně osvobození od úplaty (nebo splátkového kalendáře)

-prostudování řádu ŠD

 

Sociální prostředí:

Všechny prostory ŠD jsou vybaveny novým standardním žákovským nábytkem, nechybí koberce. ŠD má pro svou činnost přiměřené vybavení (hry, hračky, stavebnice, pomůcky k výtvarné, tělesné a pracovní činnosti), jehož uložení ve skříňkách umožňuje sebeobslužnost dětí. Pro výchovně vzdělávací a zájmovou činnost školní družiny je využívaná počítačová učebna, žákovská knihovna, tělocvična a společenská místnost s televizí a DVD přehrávačem. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny. Vychovatelky ve školní družině působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při výuce. Těmto požadavkům je nutné přizpůsobit režim dne ve školní družině. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou, kterou je nejlépe provádět venku, kde lze provádět téměř všechny zájmové činnosti. Pitný režim je zajištěn.

Psychosociální podmínky:

Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje důvěra. Ve školní družině musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny žáky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého žáka. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Neformální vztahy mezi dětmi, volnost a osobní svobodu, zaměřujeme na prevenci šikany a společensko-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, sexuální zneužívání a týrání dětí, krádeže, lhaní…). Budeme také dodržovat nezbytnou míru omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat určitý řád (školní řád, řád ŠD, družinovou úmluvu). Mezi naše záměry vzdělávání patří také nadstandardní aktivity ŠD (výlety, návštěvy divadel a výstav, společné akce s rodiči, spaní ve ŠD-Noc s Andersenem,prezentace práce).

Plánování:

Zvolená výchovně vzdělávací činnost ŠD vychází z konkrétních místních podmínek a koresponduje s realizovaným školním vzdělávacím programem naší školy. Činnost ŠD se řídí třídními plány ( dle dohody měsíčními) a dále pak ročním plánem, které jsou zpracovány v dostatečném časovém předstihu.

 

 

Organizování:

Dle organizačního řádu řídí činnost školní družiny vedoucí vychovatelka, která je podřízená ředitelce školy nebo pověřenému zástupci, zodpovídá za provoz a plynulý chod ŠD a je nadřízená vychovatelkám. Pravidelně se zúčastňuje pedagogických rad a provozních porad pracovníků školy, spolupracuje s učiteli. Kompetence vedoucí vychovatelky i vychovatelek jsou zřetelně vymezeny. Vnitřní řád ŠD je součástí školního řádu, je funkční, dává dostateční rámec pro provoz. Jeho platné znění je zpřístupněno rodičům, dětem ŠD i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím nástěnky, internetových stránek školy a jako součást žákovské knížky. Rozpis služeb vychovatelek odpovídá potřebám výchovně vzdělávací práce a počtu žáků v jednotlivých odděleních.

Spolupráce s rodiči:

Rodičovské sdružení, spolupráce s rodiči, zapojení rodičů do akcí školní družiny, dny otevřených dveří.

  C. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní cíle vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro ŠD:

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména:

-o rozvoj žáka, jeho učení a poznání

-osvojování základů hodnot, na nichž  je založena naše společnost

-získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Školní družina umožňuje odpočinkové (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

Struktura obsahu ŠVP pro školská zařízení není závazně stanovena. Obsahem ŠVP jsou konkrétní činnosti, jejichž skladba může být strukturována podle tematického celku základního vzdělávání  ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Vzhledem k tomu, že do družin docházejí žáci různého věku, není nutné, aby činnosti byly určovány pro jednotlivé věkové stupně nebo pro žáky konkrétních ročníků. Rovněž tak vzhledem ke specifice práce ve školní družině není pro ni dáno závazné členění činností. Ať zvolíme jakékoli z nich, budeme vždy vycházet z kurikulárního přístupu, který předpokládá, že činnosti nejsou nikdy osamocené, izolované, ale tvoří určitý vnitřně propojený celek a vedou k posilování KOMPETENCÍ žáků.

Náš obsah vzdělávání je strukturován do těchto oblastí:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Tato mnohotematická oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se učí věci, jevy a děje pojmenovávat, vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

 

Oblast Člověk a jeho svět se člení do dalších pěti tematických okruhů:

 

         1.   MÍSTO,KDE ŽIJEME

Toto téma zahrnuje nejen poznávání nejbližšího okolí, ale také organizaci života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci. Sem náleží tematické vycházky do okolí školy, pro prvňáčky bude důležitá cesta do školy a ze školy, poznávání různých služeb v obci. Nepůjde ovšem jen o návštěvu těchto různých míst a institucí, ale je to rovněž motivace k dalším činnostem-tematická hra, vyprávění o tom, co si žáci s návštěvy zapamatovali nebo výtvarné zpracování tohoto tématu atd. Zařadíme zde činnosti, které v dětech posilují vztah k místním tradicím. Do tohoto celku včleníme i dopravní výchovu, hry na dopravním hřišti (řízené i spontánní), didaktické hry s dopravními značkami, kreslení dopravních značek a prostředků atd.

         2.    LIDÉ KOLEM NÁS

V tomto okruhu si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Základem aktivit, které by měly naplnit tento okruh, je každodenní pedagogická práce vychovatelek, jež vedou žáky k osvojování a dodržování základů společenského chování, ale také schopnosti naslouchat a být tolerantní k odlišným názorům lidí ve skupině atd. Dbá se na vytváření kladného vztahu ke spolužákům a pozitivního klimatu v oddělení. S naplňováním tohoto okruhu můžeme spojit i hodnotící aktivity-pokusme se navodit je tak, že budeme nacházet na hodnocených činnostech jen klady. Zařadíme zde také prvky mediální výchovy, diskutujeme nebo společně rozlišujeme fabulované příběhy od skutečných událostí.

         3.   LIDÉ A ČAS

Ve škole mají žáci poznávat, jak a proč se měří čas, jak postupují události v čase a utvářejí historii dějů a věcí. Těžištěm naplňování tohoto okruhu ve školní družině bude ovšem především budování správného režimu dne a jeho dodržování. Režim družiny musí být sestavován a naplňován účelně a tyto opakované úkony mají probíhat v klidné atmosféře a bez zbytečných prodlev. Žáci se učí respektovat čas druhých, využívat svůj vlastní a vytvářet návyky, které přinesou do přípravy na vyučování pravidelnost a účelnost. Ta pak dále vede i ke smysluplnému využívání volného času.

          4.   ČLOVĚK  A PŘÍRODA (Rozmanitosti přírody)

V jeho rámci se mají žáci seznámit s rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody. Naplánujeme tedy různé tematické vycházky, při nichž budou mít žáci co nejvíce příležitostí pozorovat její bohatství i změny, které se v ní odehrávají. Tyto poznatky pak lze dále rozvíjet při jejich výtvarném nebo jiném zpracování, při didaktických hrách s přírodními motivy, ale také v každodenní péči o pokojové rostliny apod. Využijeme naše zkušenosti z ekologické výchovy.

           5.   ČLOVĚK   A  JEHO  ZDRAVÍ

V tomto okruhu mají žáci poznat především sami sebe, získávají poučení o zdraví a nemocech, o prevenci chorob, o odpovědnosti za své zdraví. Pro naplnění tohoto okruhu budeme plánovat aktivity směřující k průběžné péči o osobní hygienu, prevenci úrazů a budeme poukazovat na důležitost bezpečnosti při všech činnostech, které žáci provozují. Zařadíme zde pohybové a tělovýchovné aktivity, vycházíme z požadavku na pravidelný pobyt venku či v tělocvičně.

Do zájmového vzdělávání školní družiny lze přirozeně zařazovat všechny činnosti z jednotlivých „výchov“. Neustále bychom si přitom měli uvědomovat, že prioritou naší práce není vyučování. Snad také proto, že naše činnost bude pestrá a různorodá, nemusíme se zvlášť zabývat tzv. průřezovými tématy, která jsou také obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených KOMPETENCÍ, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny:

1.kompetence k učení

2.kompetence k řešení problémů

3.kompetence komunikativní

4.kompetence sociální a interpersonální

5.kompetence občanské

6.kompetence k trávení volného času

1.Kompetence k učení:

Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi. Samostatně pozoruje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

2. Kompetence k řešení problémů:

Žák si všímá dění i problémů, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách. Chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní a dovede se přizpůsobit změnám. Svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý.

3. Kompetence komunikativní:

 Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami. Umí vyjádřit vlastní názor, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty. Umí se v něm vyjádřit i písemně, naslouchá druhým. Využívá informační a komunikační prostředky. Komunikuje kultivovaně.

4. Kompetence sociální a interpersonální:

Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. K úkolům přistupuje odpovědně, samostatně se rozhoduje a nese za to důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost. Rozpozná vhodné a nevhodné chování. Umí přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu a sobě samém-ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

5. Kompetence občanské:

Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit. Dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

6. Kompetence k trávení volného času:

Žák umí účelně trávit volný čas, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic a rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech. Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

Poznámka:

Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí číslujeme proto, abychom při zpracování ŠVP(Ročního plánu, týdenního nebo měsíčního), již nemuseli znovu popisovat  kompetence, které danou činností především rozvíjíme, ale pouze se odvolali na příslušné číslo.

 D. EVALUACE

ŠVP  není dogma, je potřeba s ním průběžně pracovat a na základě evaluace jej doplňovat, obměňovat i pozměňovat.

Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni:

a)individuální – každá vychovatelka si (často zcela neformálně) průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti, která jí umožní případnou úpravu. Hledá nové metody, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům.

b)týmové – evaluaci provádí kolektiv vychovatelek (metodické sdružení), které hodnotí svou vlastní činnost. Opět na základě sebereflexe i vzájemných hospitací stanovují společně postup pro další období nebo provádějí úpravy ŠVP.

c)vedení školy – výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje svými vlastními prostředky(pozorování, hospitace), jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní své celkové poslání.

Vnějšími evaluačními procesy rozumíme zpětnou vazbu ze získaných informací od rodičů i samotných žáků.

Součástí evaluace mohou být také tato hodnotící kritéria:

-podmínky činnosti (např. uspořádání a vybavení prostředí pro realizované činnosti)

-organizace činnosti (motivace, respektování specifik práce školní družiny, využívání zásad pedagogiky volného času apod.)

-činnost vychovatelky (jednání se žáky, způsob komunikace, navozování tvůrčí atmosféry, zvládání  tzv. režimových momentů apod.)

Dále hodnotíme:

-personální stav školní družiny a úroveň dalšího vzdělávání vychovatelek (v akreditovaných kurzech i formou samostudia)

-stav materiálních podmínek

-zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Součástí periodické evaluace by měla být i zjištění, jak se družina prezentuje na veřejnosti a jak ji veřejnost vnímá. Na základě hodnocení a analýzy provádíme změny ŠVP, který chápeme jako otevřený systém.

 

 

 

SHRNUTÍ:

Víme, že výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávaní ve škole. Proto při tvorbě družinového vzdělávacího programu budeme tyto odlišnosti brát v úvahu. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich zvýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.

Strategii pedagogické práce je respektování POŽADAVKŮ PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU.

E. PŘÍLOHA ŠVP Roční plán

 

aktualizováno 3. 9. 2022

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok