výchovný poradce

Mgr. Martina   Hanzalová (Štychová)


Úloha výchovného poradce

 • poradenství při výběru vhodné školy po dokončení 5. ročníku
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, problémy pramenící z obtížných životních situaci apod.)
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • evidence a aktualizace zpráv z vyšetření v PPP
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (zprostředkování vyšetření v PPP), speciálně pedagogickým centrem a s jinými orgány státní správy ( zejména s OSPOD, s tím související řešení záškoláctví, vysoké absence)
 • konzultace s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci, informativní schůzka s rodiči 5. ročníků ohledně přestupu na druhý stupeň

Spolupráce s PPP

(psycholožka PhDr. Renata Faltýnová a speciální pedagožka Mgr. Denisa Červinková)

 • pro žáky naší školy provádí PPP psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a následně případnou reedukaci, dále pak činnost poradní a konzultační

 • 1x za měsíc: pravidelné konzultace s pedagogy a výchovnou poradkyní, screening prostřednictvím třídních učitelů

 • návštěvy psycholožky a spec. pedagožky v 1. ročnících a ve třídách s klienty PPP

 • depistáž (tj. cílené a včasné vyhledávání) ve 2. třídách - je zaměřená na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných.  

 • testy studijních předpokladů pro žáky 5. ročníku (přímo ve škole)

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky
tel./fax: 251 611 803, 251 613 572
email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: www.oppp5.cz


Přijímací řízení na osmiletá gymnázia

Přihlášky

 • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

Zápisový lístek

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

Odvolací řízení

 • odvolací lhůta jsou  3 pracovní dny

 • ředitel školy je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok