ZŠ Mohylová

Složka:                               

ORGANIZAČNÍ    ŘÁD   ŠKOLY

Část:                                             

Vnitřní řád školní družiny

Vypracovala:

Lýdia Baráková, vedoucí vychovatelka

Schválil:

Martina Štychová

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.09. 2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných  písemných dodatků,   které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky a vychovatelé při zápisu dětí do ŠD.

Poslání školní družiny

Školní družina je umístěna v prvním patře a v přízemí pavilonu A. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků.

Práva žáků a zákonných zástupců

1. Žáci mají právo účastnit se všech forem výchovně-vzdělávací činnosti družiny/odpočinková, zájmová, spontánní činnost, příležitostné akce, příprava na vyučování/. Činnost družiny je určena pro žáky 1.- 5.ročníku.

2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání. Tyto informace poskytují vychovatelky a vychovatelé příslušného oddělení.

3. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se zájmového vzdělávání a mají právo na poradenskou pomoc.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

1. Žáci jsou povinni řádně docházet do družiny v rozsahu uvedeném v přihlášce a zákonní zástupci jsou povinni řádnou docházku zajistit. Nemůže-li se žák dostavit do družiny, zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí písemně vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení.

2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny i jiné organizační předpisy školy a řídí se pokyny vydávané vychovatelkami a vychovateli a dalšími zaměstnanci k ochraně zdraví a bezpečnosti.

3. Žáci chrání své zdraví i zdraví ostatních žáků, jsou povinni ihned nahlásit jakékoliv zranění, nevolnost či jiné okolnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost, vychovatelce nebo vychovateli.

4. Žák bez vědomí vychovatelky nebo vychovatele oddělení školní družiny neopouští.

5. Zákonní zástupci žáků jsou povinni na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělání jejich dítěte.

6. Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. Tyto informace předávají zákonní zástupci písemně vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení a ti toto sdělení zaznamenají.

7. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznamovat družině údaje nutné pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Změny v těchto údajích zákonní zástupci žáka předávají písemně vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení a ti toto sdělení zaznamenají.

8. Zákonní zástupci žáka jsou povinni uhradit úplatu za činnost družiny, která je splatná bezhotovostním převodem ve dvou splátkách - za 1. pololetí nejpozději do 30. září a za 2.pololetí nejpozději do 28.února. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a zákonní zástupci žáka budou s jeho výší seznámeni prostřednictvím písemné zprávy s příslušnými údaji k provedení platby. V případě včasného písemného odhlášení žáka ze školní družiny bude platba za předem zaplacené měsíce vrácena v plné výši. Platba za již započatý měsíc se nevrací (ani jeho poměrná část). Důvodem pro navrácení platby není neúčast žáka ve školní družině z důvodu nemoci. Úplatu může ředitel snížit nebo prominout žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud tyto skutečnosti a vyplácení uvedeného příspěvku řediteli prokáže.

Provoz a vnitřní režim družiny

1. Provoz družiny: ranní činnost je 7,00 – 8,00 hodin, odpolední činnost zahajuje družina po skončení vyučování a končí v 17,30 hodin. V době školních prázdnin provoz družiny není zajištěn.

2. O zařazení dětí do družiny rozhoduje ředitel školy a přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka nebo vychovatel příslušného oddělení. K pravidelné denní docházce lze přijmout nejvýše 30 žáků. Žáka jeho zákonní zástupci přihlašují do družiny vyplněním zápisního lístku, kde sdělí rozsah docházky a způsob odchodu z družiny včetně jeho případného zdravotního omezení. Změnu času či způsobu odchodu žáka z družiny sdělí zákonní zástupci vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení písemně na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas a způsob odchodu a podpis rodičů. Odhlásit žáka z družiny je možné jen písemně.

3. Z ranní družiny přecházejí žáci do tříd samostatně, dohled nad žáky zajišťují učitelé vykonávající dohled. Po skončení vyučování dohlíží na přechod žáků do družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Vychovatelka nebo vychovatel zodpovídají za žáky od jejich příchodu do družiny až do jejich odchodu.

4. Do zájmových aktivit docházejí žáci samostatně, vychovatelka nebo vychovatel žáka uvolní jen na základě písemného sdělení jeho zákonných zástupců o rozsahu těchto aktivit.

5. Odchod žáka z družiny je možný z provozních důvodů do 14 hodin, dále od 15,30 hodin. Žák může odejít z družiny buď samostatně, a to jen na základě písemného sdělení zákonných zástupců, ve výjimečných případech na základě e-mailu po předchozí telefonické dohodě s vychovatelkou příslušného oddělení nebo s doprovodnou osobou, kterou zákonný zástupce určí v zápisním lístku.

6. Pokud po skončení provozu družiny zůstane žák nevyzvednut, vychovatelka nebo vychovatel kontaktuje zákonné zástupce a vyčká jejich příchodu. V případě, že se do 30 minut zákonní zástupci nedostaví, vychovatelka nebo vychovatel kontaktují Policii ČR. Žáka lze oprávněným osobám předat jen v prostorách družiny.

7. Družina dbá na dodržování pitného režimu. Po obědě mají žáci možnost vypít dostatečné množství nápoje, který je v jídelně. Na odpoledne by měl mít žák dostatečné množství pití a svačinu z domova.

 Zajištění bezpečnosti žáků

1. Ředitel stanovuje počet žáků, za které odpovídá jeden pracovník školní družiny v areálu školy a v místním regionu Prahy 13 do 30 žáků včetně, mimo místní region Prahy 13 do 25 žáků včetně.

2. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti, záznam o poučení je v třídní knize.

3. Žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování a v případě jeho zjištění u jiných osob jsou povinni na něj upozornit vychovatelku nebo vychovatele. V případě pocitu ohrožení se mohou žáci obrátit na kteréhokoliv zaměstnance školní družiny nebo školy.

4. Žáci upozorní na předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob a takové předměty do družiny nevnášejí.

5. Žáci přicházejí do družiny vhodně oblečeni s ohledem na plánované činnosti /sportovní nebo ochranný oděv/.

6. Zákonní zástupci žáků ani jiné osoby nevstupují do prostor družiny. Oznámí příchod vychovatelce nebo vychovateli a vyčkají příchodu svého dítěte.

Podmínky zacházení s majetkem

1. S majetkem družiny a s majetkem jiných osob zachází žák šetrně, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že žák poškodí majetek družiny nebo jiné osoby, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě vzniklé škody. Poškození majetku jsou žáci povinni nahlásit vychovatelce nebo vychovateli.

2. Žáci vnášejí do družiny pouze předměty potřebné k zájmovému vzdělání.

Školní matrika a evidence žáků

1. Do školní matriky družiny, která je vedena v listinné podobě se zapisují tyto údaje o žákovi: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, datum zahájení a ukončení docházky, údaje o zdravotní způsobilosti, označení školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu , telefonické nebo elektronické spojení.

2. Záznamy a změny záznamů ve školní matrice provádějí za vedení paní ředitelky vychovatelky a vychovatelé příslušných oddělení.

 

Závěrečná ustanovení

  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zaměstnankyně: Lýdia Baráková, vedoucí vychovatelka

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok